• Peer Review
 • Non-profit
 • Global Open Access
 • Green Channel for Rising Stars

Most Cited

1
Application Research on Suction Bucket Foundation for Offshore Wind Power
Puyang ZHANG, Xuanxu HUANG
2018, 5(4): 1-11. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2018.04.001
2
A Review of the Key Technologies for Floating Offshore Wind Turbines
Jiahao CHEN, Aiguo PEI, Zhaorong MA, Chengyan PANG
2020, 7(1): 8-20. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2020.01.002
3
Economic Analysis of China's Large-scale Hydrogen Energy Supply Chain
Xuanxu HUANG, Jijian LIAN, Wei SHEN, Chao MA
2020, 7(2): 1-13. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2020.02.001
4
Development and Prospect of Nuclear Power and Nuclear Energy Industry in China
Qizhen YE
2015, 2(4): 18-21. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2015.04.001
5
Review on Demonstration Progress and Commercial Application Scenarios of Compressed Air Energy Storage System
Zuogang GUO, Xiyuan MA, Jinyong LEI, Zhiyong YUAN
2019, 6(3): 17-26. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2019.03.003
6
Energy Power Development Direction and Low Carbon Emission Under Energy Strategy
Ying PAN
2019, 6(3): 32-39. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2019.03.006
7
Challenges and Prospects for the Trends of Power Structure Adjustment Under the Goal of Carbon Peak and Neutrality
Shaokuan CAI
2021, 8(3): 8-17. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2021.03.002
8
Research on a Grid-based Optimal Planning Method for Urban Distribution System
Jian LI, Bin MA, Zhihua ZHANG, Yu LIN, Xiaofang YANG
2015, 2(3): 38-42. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2015.03.007
9
Application Scenarios of Energy Storage and Its Key Issues in Development
Donghui ZHANG, Wenhui XU, Kun MEN, Shuqing ZHANG, Sibin LU
2019, 6(3): 1-5. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2019.03.001
10
Research Progress on Amine Absorbent for CO2 Capture from Flue Gas
Haizhou LIN, Hui YANG, Haizhong LUO, Aiguo PEI, Mengxiang FANG
2019, 6(1): 16-21. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2019.01.003
11
Analysis on Peak Load Regulation Status Quo for Coal-fired Power Plants in China
Wei WANG, Jing XU, Xiang ZHAO, Xiaojiang YUAN, Zhenxin LI
2017, 4(1): 18-24. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2017.01.003
12
Grouting Technology Application and Development in Offshore Wind Farm
Guokai YUAN, Dongsheng TANG, Jinchao LIU, Tao CHEN, Zhaorong MA
2017, 4(1): 10-17. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2017.01.002
13
Prospect of UAV Power Inspection Technology in New Era
LIU Zhiyong, ZHAO Xiaodan, QI Hongchang, LI Yanfei
2019, 6(4): 1-5. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2019.04.001
14
Current Situation and Prospect of Hydrogen Energy Industry Chain and Hydrogen Power Generation Utilization Technology
Ruojun YAO, Xiaotian GAO
2021, 8(4): 9-15. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2021.04.002
15
Research on Zero Liquid Discharge FGD Wastewater Treatment Technology in Coal-fired Power Plant
Ruiying GAO, Jianzhong LIN
2018, 5(1): 107-112. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2018.01.018
16
Discuss on Key Problems of Energy Development Strategy in China
2019, 6(1): 22-23. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2019.01.004
17
Review of the Achievements, Challenges and Development of Power System Technology in China
Xilai LI, Yongshuang LI, Jiangbo JIA, Haiyan CHEN
2016, 3(2): 1-8. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2016.02.001
18
Technology and Industrialization Progress on Methanol Synthesis from Carbon Dioxide and Hydrogen
Haizhou LIN, Zhibin LUO, Aiguo PEI, Hui YANG, Xiaobo WANG
2020, 7(2): 14-19. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2020.02.002
19
Overview of Development of DC Power Distribution Network
ZHANG Jinlong, SHI Shuqing, YANG Haisen, LI Zhikeng
2016, 3(S1): 93-98. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2016.S1.020
20
China′s Power Auxiliary Service Market Mechanism and the Economics of Energy Storage Systems Participating in Auxiliary Services
Ming LI, Fengshun JIAO, Changxiang REN, Rui ZHAO
2019, 6(3): 132-138. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2019.03.022
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:46
 • To
 • Go