• Peer Review
 • Non-profit
 • Global Open Access
 • Green Channel for Rising Stars

Most Viewed

1
Research on Design Methods of Deepwater Floating Systems in Ocean Engineering
Mindong YANG, Ling SHI
2015, 2(1): 81-87. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2015.01.016
2
Research of Practical Analysis Method on Solar Photovoltaic Power Economic Benefit
Jian LI, Shenghong LIN, Sanlei DANG
2015, 2(2): 129-132. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2015.02.025
3
Research on the Evaluation Method of Power Grid Technology Project Based on Project Group
Yongmei YAN, Changxiang REN, Tian MAO, Linshan ZHANG, Yadong CHANG
2016, 3(2): 42-46. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2016.02.008
4
Research on Several Subsea Cable Protection Systems Based on Different Foundations
Junru DENG, Qingyun ZHANG
2020, 7(2): 91-97. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2020.02.014
5
Review on the Research Progress of Primary Frequency Modulation Technology for Thermal Power Units
YUAN Chunfeng, LIU Kaihui, ZHANG Fan, YANG Hao, SUN Chenyang, WEI Shuzhou, WANG Jinxing
2022, 9(3): 1-8. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2022.03.001
6
Research on Ecological Design of the Urban Gas Turbine Power Plant with the Garden Style
Xiaolan LÜ, Sixiong LIAO, Yujun LI
2021, 8(3): 89-94. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2021.03.013
7
A Review of the Key Technologies for Floating Offshore Wind Turbines
Jiahao CHEN, Aiguo PEI, Zhaorong MA, Chengyan PANG
2020, 7(1): 8-20. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2020.01.002
8
Technology and Industrialization Progress on Methanol Synthesis from Carbon Dioxide and Hydrogen
Haizhou LIN, Zhibin LUO, Aiguo PEI, Hui YANG, Xiaobo WANG
2020, 7(2): 14-19. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2020.02.002
9
Research Progress on Amine Absorbent for CO2 Capture from Flue Gas
Haizhou LIN, Hui YANG, Haizhong LUO, Aiguo PEI, Mengxiang FANG
2019, 6(1): 16-21. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2019.01.003
10
Economic Analysis of China's Large-scale Hydrogen Energy Supply Chain
Xuanxu HUANG, Jijian LIAN, Wei SHEN, Chao MA
2020, 7(2): 1-13. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2020.02.001
11
Construction Scheme for the System Coupling Coal Chemical Industry with Green Electricity and Green Hydrogen
SHI Zhipeng, SHI Xiangjian, CAI Dan, FENG Kangkang, LOU Qinghui
2023, 10(3): 143-149. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2023.03.016
12
High-efficiency Clean Power Generation System Based on Solid Oxide Fuel Cell
Jing CAO, Xiaobo WANG, Xiang SUN, Zhibin LUO
2020, 7(2): 28-34. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2020.02.004
13
The Technical Difficulties and Innovations of Immersed Tunnel in Hongkong Zhuhai Macao Bridge Project
Ying LI, De Wit HANS
2017, 4(2): 1-16. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2017.02.001
14
Research on a Soft Measurement Method for Air Volume
Chendi YANG, Xinping LIU
2018, 5(1): 81-85. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2018.01.013
15
Review of Relevant Policies on CCUS at Home and Abroad
Yuyan DUAN, Haizhong LUO, Haizhou LIN, Afeng WU, Guangyi DENG
2019, 6(Supp. 1): 28-31. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2019.S1.006
16
Design and Application of Hydrogen Production by Electrolysising Water in Power Plants and Hydrogen Energy Projects
Peng LI, Jianqun XIAO
2020, 7(2): 41-45. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2020.02.006
17
Impact and Harm Mitigation of Offshore Wind Farms on Birds
Ren HU, Jinshao YE, Yongle QI
2021, 8(3): 1-7. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2021.03.001
18
A Review of Failure Analyses and Structural Health Monitoring Techniques for Offshore Wind Turbines
Songye ZHU, Zimo ZHU, Shitang KE
2018, 5(2): 47-59. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2018.02.006
19
New Perspective and Pragmatic Method for Studying Causes of Instability of Guangdong Power Grid
Wei XU, , Zhifei GUO
2020, 7(3): 95-101. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2020.03.012
20
Research on Benefit Evaluation Method of Distributed Energy Storage System
Fengshun JIAO, Changxiang REN, Zhikeng LI
2019, 6(3): 48-53. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2019.03.008
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go